Landbruget

Landbruget består af ca. 245 ha. agerjord/enge, og det hele er nu omlagt til økologisk drift.

Markplan 2019:

Vinterrug 46
Vårbyg 26
Havre 13
Gulerødder 27
Hestebønner 10
Øvrige øko-afgrøder 11
Græs/kløver til slet 66
Øvrige arealer med EU-støtte 46
I alt 245

 

Landbruget på Løvenholm Gods blev delvist omlagt i 1999 til økologisk drift. De senere år har godset omlagt de resterende arealer og idag drives det hele økologisk.

EU-FVM-logo-med-tekst-vandret-hvid.png

Bedriften modtager derfor Økologisk Arealtilskud og formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været  i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Der er indgået en drift samarbejdsaftale med en lokal økologisk mælkeproducent. Dette hjælper bl.a. godt til med pleje og afgræsning af engarealer, overdrev og naturarealer samt gør det muligt at anvende et 4-marks sædsskifte med græs, havre og rug 2 år i træk. At udbytterne tradionelt set er lavere end i et konventionelt markbrug bliver oftest opvejet af en noget bedre kornpris på økologisk korn.

I 2014 startede et forsøg med at dyrke gulerødder på ca. 22 ha. Forsøget var vellykket og dyrkning af gulerødder indgår derfor nu fast i sædskiftet. I 2019 dyrkes der gulerødder på 27 ha.

Opgaverne i landbruget løses i samarbejde mellem den lokale maskinstation og godsets fastansatte landbrugs-/maskinfører. Godset kan selv pløje, harve, strigle, frakøre korn til eget tørreri/planlager og brakpudse, mens maskinstationen tager sig af høst, såning, evt. presning og gylleudbringning. 

Høst2015.jpg

Markvanding.jpg 

 

 Opdateret 12-03-2019