Årsberetning 2014

 

Fondens formål og hovedaktivitet

Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning indenfor jordbrugserhvervet, herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser vedligeholdes.

Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift – herunder jagt- og husudlejning.

Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af værdipapirer.

 

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på DKK 4.766.484 og Fondens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på DKK 107.343.914.

Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK 2,8 mio. af fondens værdipapirbeholdning mod en kursregulering i 2013 på DKK 5,6 mio. kr.

Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt.

I skovbruget har der været realiseret en træhugst som ligger 19 % under den langsigtede planhugst.  Den gennemsnitlige salgspris har været på niveau med 2013. Dækningsbidraget fra hugsten opgjort pr. m3 har ligeledes været på niveau med 2013. En større del af hugsten end tidligere er dog kommet fra udtynding af yngre bevoksninger.

Produktionen af juletræer er halveret i mængde i forhold til 2013. Omsætningen er derfor kraftigt reduceret. Salgsprisen i 2014 har dog været 4 % over salgsprisen i 2013. Omsætningen af pyntegrønt er derimod steget i forhold til 2013.

I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været gennemsnitlige. Dog har gulerodsproduktionen givet et godt udbytte. Der er også kommet flere hektarer med i omdrift, så derfor er resultatet fra landbruget tilfredsstillende og over forventet niveau.

 

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt DKK 2.135.979 (2013: 3.141.475), der efter fondens formål er fordelt således:

 

 

2014

DKK

2013

DKK

Slottets drift

1.185.796

2.279.214

Udlejning af lokaler til Skovskolens   uddannelsesvirksomhed

450.000

450.000

Udlejning af lokaler til Børnepasningsområdet   Distrikt Auning

75.000

75.000

Gl. Estrup Herregårdsmusset

250.200

250.000

Styrkelse af skovbrugets 2 lederuddannelser

60.000

30.000

Bog om Landbohøjskolens historie

0

50.000

Skovrejsningshåndbog

20.000

0

Udlejning Mikkeldalshus

36.000

0

Gl. Estrup Herregårdsmuseet Mikkeldalshuset

50.000

0

Andre vedtægtsmæssige uddelinger

8.983

7.261

Uddelinger i alt

2.135.979

3.141.475

 

Der er i 2014 anlagt pigstensbelægning rundt om slottet på hele havesiden, og der er kalket og tjæret facader.

Vedrørende udlejning af lokaler kan fremhæves følgende

  • Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget tilfredsstillende. Fonden stiller vederlagsfrit ejendommen ”Eldrupgaard” til rådighed for brug til Skovskolens undervisningsaktiviteter.
  • Fonden stiller vederlagsfrit ”Dyrehavehuset” i Sorvad til rådighed for de lokale børnehaver i Auning og omegn.
  • Fonden stiller vederlagsfrit huset ”Mikkeldalshus” til rådighed for Gl. Estrup Herregårdsmussets formidlingsaktiviteter

Derudover er der i 2014 uddelt 250.200 kr. til Gl. Estrup Herregårdsmuseet til formidlingsaktiviteter og 50.000 kr. til yderligere dækning af vedligeholdelsesudgiften på Mikkeldalshus.

Der er uddelt 20.000 kr. til en bog om skovrejsning samt 60.000 kr. til styrkelse af skovbrugets 3 lederuddannelser.

Andre vedtægtsmæssige uddelinger er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for Fondens stifter og flere familiemedlemmer.

 

Strategi og målsætninger

Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm.

 

Forventninger til det kommende år

I skoven har der i sommeren 2014 været en del angreb af barkbiller, hvilket viser sig i løbet af vinteren, hvor mange grantræer taber barken. Heldigvis var der ikke stormfald af betydning i vintersæsonen i de danske skove.  Det betyder der fortsat forventes en fornuftig afsætning for råtræ i 2015, hvilket i kombination med en forventet tilsvarende hugst, som i 2014, vil give et dækningsbidrag fra træproduktionen på samme niveau som i 2014.

For juletræsproduktionen forventes igen en halvering af den afsatte mængde i 2015 i forhold til 2014, men en gennemsnitlig salgspris på samme niveau som i 2014.

Tilplantning af juletræsarealerne med nordmannsgran fortsætter som planlagt, med en årlig tilplantning på 5 – 6 ha.

I landbruget forventes en positiv afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter.  Desuden vil arealet med økologiske gulerødder og hestebønner give et større dækningsbidrag end høst af vores normale økologiske afgrøder. Der er desuden tilkøbt 25 ha. i 2014, som vil være med til at øge indtægtsgrundlaget i 2015. Alle landbrugsarealer er nu omlagt eller under omlægning til økologi.

Økonomien og muligheden for kunstig vanding af landbrugsafgrøderne undersøges i 2015.

Hvad angår udlejningshusene bliver der gennemført almindeligt vedligehold.