Årsberetning 2015

Ledelsesberetning for regnskabsåret 2015

 

Fondens formål

Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning inden for jordbrugserhvervet, herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser vedligeholdes.

Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift - herunder jagt- og husudlejning. Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af værdipapirer.

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 4.831.417, og fondens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 109.317.902.

Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK 1,4 mio. af fondens værdipapirbeholdning mod en kursregulering i 2014 på DKK 2,8 mio.

Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt.

I skovbruget har der været realiseret en træhugst som ligger 20 % under den langsigtede planhugst. Den gennemsnitlige salgspris har været på niveau med 2014. Dækningsbidraget fra hugsten opgjort pr. m3 har ligeledes været på niveau med 2014. En stor del af hugsten er kommet fra udtynding af yngre bevoksninger. Afdriftsarealerne har ikke givet helt så mange m3 gavntræ, som driftsplanen har vurderet.

Produktionen af juletræer er 35 % mindre i mængde i forhold til 2014. Omsætningen er derfor kraftigt reduceret. Salgsprisen i 2015 har dog været på niveau med salgsprisen i 2014.

Omsætningen af pyntegrønt er også faldet til næsten det halve i forhold til 2014. Dækningsbidraget for juletræer og pyntegrønt er derfor kun godt det halve af niveauet i 2014.

I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været gennemsnitlige. Dog har gulerodsproduktionen givet et godt udbytte. Der er over de sidste par år kommet flere hektarer med i omdrift. Resultatet fra landbruget har været tilfredsstillende.

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt DKK 2.857-429 (2014: DKK 2.135.979), der efter fondens formål er fordelt således:

 

2015

DKK

2014

DKK

Slottets drift

1.812.568

1.185.796

Udlejning af lokaler til Skovskolens uddannelsesvirksomhed

450.000

450.000

Udlejning af lokaler til Børnepasningsområdet Distrikt Auning

75.000

75.000

Udlejning Mikkeldalshus til Gl. Estrup Herregårdsmuseet

36.000

36.000

Gl. Estrup Herregårdsmusset

350.000

250.200

Løvenholm Prisen

25.000

0

Bog - Drift af små skove og plantager

50.000

0

Bog - Naturskolens Vilde Fugle

25.000

0

Bog - Naturskolens Vilde Fisk

25.000

0

Styrkelse af skovbrugets 2 lederuddannelser

0

60.000

Gl. Estrup Herregårdsmuseet Mikkeldalshuset

0

50.000

Skovrejsningshåndbog

0

20.000

Berte Langvold - legat

1.000

1.000

Andre vedtægtsmæssige uddelinger

7.860

7.983

Uddelinger i alt

2.857.428

2.135.979

Der er i 2015 anlagt/omlagt pigstensbelægning på indvendig side af slottet, og hele gårdspladsen er omlagt med nyt ral. Desuden er taget på Forvalterboligen nedenfor slottet udskiftet med et rødt tegltag. Huset anses som en del af slottets omgivelser.

Vedrørende udlejning af lokaler kan fremhæves følgende:

Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget tilfredsstillende. Fonden stiller vederlagsfrit ejendommen "Eldrupgaard" til rådighed for brug til Skovskolens undervisningsaktiviteter.

Fonden stiller vederlagsfrit "Dyrehavehuset" i Sorvad til rådighed for de lokale børnehaver i Auning og omegn.

Fonden stiller vederlagsfrit huset "Mikkeldalshus" til rådighed for Gl. Estrup Herregårdsmussets formidlingsaktiviteter.

Derudover er der i 2015 uddelt DKK 250.000 til Gl. Estrup Herregårdsmuseet til formidlingsaktiviteter og DKK 100.000 til udstykning af arealet med Karpedammene ved Gl. Estrup –  et areal på 1,7 ha.

Der er uddelt DKK 50.000 til 2 bøger fra Naturskolen og DKK 50.000 til en bog om drift af små skove og plantager. Desuden er Løvenholm Prisen på henholdsvis DKK 20.000 og DKK 5.000 uddelt til 2 studerende på Københavns Universitet for deres velskrevne opgaver om aktuelle skovbrugsproblemstillinger.

Andre vedtægtsmæssige uddelinger er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for Fondens stifter og flere familiemedlemmer.

Redegørelse for god fondsledelse

Løvenholm Fonden er omfattet af ”Anbefalingerne for God Fondsledelse”, som er tilgængelige på Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse .dk.

Fonden følger alle anbefalinger, dog undtaget de anbefalinger, som er i modstrid med Fondens fundats.

1.1 Retningslinjer for åbenhed og kommunikation - de bliver vedtaget af bestyrelsen på førstkommende møde.

2.1.1 Fondens overordnede strategi og uddelingspolitik vurderes årligt - dette sker allerede ved budgetmødet i henhold til Fondens fundats, men vil blive et fast punkt på bestyrelsens septembermøde hvert år i fremtiden.

2.3.1 og 2.3.3 Bestyrelsens kompetencer besluttes via de 4 udpegningsorganisationer i henhold til Fondens fundats

2.5.1 Udpegningsperiode. Der er ingen fastlagt udpegningsperiode, da de 4 udpegningsorganisationer er ansvarlige for dette punkt, og der er en aldersgrænse på 75 år.

2.6.1 og 2.6.2 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen vil blive et fast punkt på bestyrelsens decembermøde hvert år.

På Løvenholm Fondens hjemmeside www.lovenholm.dk under "Løvenholm Fonden" i bjælken til venstre kan findes en nærmere gennemgang af de 16 anbefalinger til God Fondsledelse.

Bestyrelsens medlemmer er udpeget i henhold til fundatsen af de 4 bagvedliggende organisationer efter indstilling samt et 5. medlem, der er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen er erklæret uafhængig, og bestyrelsens medlemmer udtræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75.

Bestyrelsen 2015.jpg

Vedrørende aflønning af bestyrelsen og direktionen henvises til note 1.

Redegørelse for uddelingspolitik

Rammerne for Løvenholm Fondens uddelinger er fastsat i Fondens fundats, uddrag:

§ 3 Det er fondens hovedopgave at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en sådan stand, at det kan danne en værdig ramme om de møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser.

§ 8 Fonden skal sørge for vedvarende fornyelser af gravskøderne og vedligeholdelse af konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Der henlægges blomster på gravstederne ved de store kirkelige højtider samt følgende respektive  mindedage:  27. januar,  28. april,  22. marts,  15. januar  og 10.januar.

I 2015 er der desuden stiftet en Løvenholm Pris, som har følgende formål: at stimulere de skovbrugsstuderende til, som en del af deres studium, at udarbejde bachelor- eller kandidatspecialeopgaver med relevans dels specielt for skovdriften på Løvenholm, dels generelt for det danske skovbrug. De 2 priser forventes uddelt 1gang pr. år.

Strategi og målsætninger

 

Strategi

Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm.

 

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Hugsten forventes at blive på samme niveau som tidligere. Vi forventer dog at hugge lidt mere ældre løvtræ i forhold til 2015, da vi skal have afviklet flere overstandere i bøgeselvforyngelserne.

For juletræsproduktionen forventes igen en halvering af den afsatte mængde i 2016 i forhold til 2015, men en gennemsnitlig salgspris på samme niveau som i 2015.

Tilplantning af juletræsarealerne med nordmannsgran fortsætter som planlagt, med en årlig tilplantning på 6 - 7 ha. Vi forventer en lidt større produktion af pyntegrønt, da der kommer lidt flere arealer i produktion.

I landbruget forventes en fornuftig afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter. Desuden vil arealet med økologiske gulerødder og hestebønner give et større dækningsbidrag end høst af vores normale økologiske afgrøder. Alle landbrugsarealer er nu omlagt til økologi.

Kunstig vanding af landbrugsafgrøderne er etableret i 2015 og kan derfor anvendes i 2016.

Hvad angår udlejningshusene, er der ikke igangsat større renoveringsopgaver. Men der bliver gennemført almindelig vedligehold, især med fokus på vinduer.

For 2016 er der lavet en administrationsaftale, der omfatter tilsyn og samarbejde med Rosenborg Skovdistrikt. Skovdistriktet omfatter naboskoven Rosenborg og Hvilsom Skov i Himmerland. I alt 600 ha.

 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 

Oprettet 15-06-2016