Årsberetning 2016

Ledelsesberetning

Fondens formål

Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning inden for jordbrugserhvervet, herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser vedligeholdes.

Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift - herunder jagt- og husudlejning.

Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af værdipapirer.

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på TDKK 5.226, og fondens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på TDKK 110.829.

Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK 2,2 mio. af fondens værdipapirbeholdning. I 2015 udgjorde kursreguleringen DKK 1,4 mio.

Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt.

I skovbruget har der været realiseret en træhugst som ligger lidt under den langsigtede planhugst. Den gennemsnitlige salgspris har været 4 % lavere end i 2015. Dækningsbidraget fra hugsten opgjort pr. m3 har ligeledes været lidt lavere. En stor del af hugsten er kommet fra udtynding af yngre bevoksninger.

Produktionen af juletræer er ca. 25 % af mængden i 2015. Omsætningen er derfor kraftigt reduceret. Salgsprisen i 2016 har dog været på niveau med salgsprisen i 2015.

Omsætningen af pyntegrønt er steget med 100 tons i forhold til 2015. Dækningsbidraget for juletræer og pyntegrønt er dog alligevel meget under normalniveauet for godset.

I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været under gennemsnit. Dog har gulerodsproduktionen givet et godt udbytte. Der er over de sidste par år kommet flere hektarer med i omdrift. Resultatet fra landbruget har været meget tilfredsstillende grundet højere kornpriser og større tilskud.

Uddelinger

Formål 1:

Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget tilfredsstillende. Fonden stiller vederlagsfrit ejendommen "Eldrupgaard" til rådighed for brug til Skovskolens undervisningsaktiviteter.

Fonden stiller vederlagsfrit "Dyrehavehuset" i Sorvad til rådighed for de lokale børnehaver i Auning og omegn.

Fonden stiller vederlagsfrit huset "Mikkeldalshus" til rådighed for Gl. Estrup Herregårdsmussets formidlingsaktiviteter.

Derudover er der i 2016 uddelt DKK 250.000 til Gl. Estrup Herregårdsmuseet til formidlingsaktiviteter.

 

Formål 2

Der er i 2016 foretaget et større renoveringsarbejde i slottet, hvor 3 værelser er moderniseret med bl.a. nyt badeværelse på hvert værelse. Bestyrelsens mødelokale og tilhørende tårnrum er også moderniseret med nye gulve. Desuden er der lavet afledning af tagvand på Forvalterboligen nedenfor slottet. Huset anses som en del af slottets omgivelser.

 

Formål 3 of 4

De øvrige vedtægtsmæssige uddelinger er placeret her i formål 3 og 4, og er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for Fondens stifter og flere familiemedlemmer.

Der er i årets løb uddelt DKK 3.714.264 (2015: DKK 2.857.428), der efter fondens formål er fordelt således:

Uddellinger 2016


Strategi

Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Hugsten forventes at blive lidt større end tidligere. Vi forventer at hugge lidt mere, ældre løvtræ, i forhold til 2016, da vi skal have afviklet flere overstandere i bøge-selvforyngelserne.

For juletræsproduktionen forventes igen en væsentlig mindre mængde i 2017 i forhold til 2016, men en gennemsnitlig salgspris på samme niveau som i 2016.

Tilplantning af juletræsarealerne med nordmannsgran fortsætter som planlagt, med en årlig tilplantning på 5 - 7 ha. Vi forventer en produktion af pyntegrønt på niveau med tidligere år.

I landbruget forventes en fornuftig afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter. Desuden vil arealet med økologiske gulerødder og hestebønner give et større dækningsbidrag end høst af vores normale økologiske afgrøder

Vi får et væsentlig mindre tilskud i 2017, da der bortfalder et 20-årigt braktilskud på 44 ha.

Dette erstattes af almindelig hektarstøtte på kun 21 hektar, da en del af jorden i mellemtiden er blevet tilplantet med skov.

Hvad angår udlejningshusene, er der ikke igangsat større renoveringsopgaver. Men der bliver gennemført almindeligt vedligehold.

For 2017 er der lavet administrationsaftaler omfattende tilsyn og samarbejde med Rosenborg Skovdistrikt, Hvilsom Skov og Vosnæsgård Skovdistrikt på sammenlagt 900 ha. skov.

Redegørelse for god fondsledelse

Løvenholm Fonden er omfattet af ”Anbefalingerne for God Fondsledelse”, som er tilgængelige på Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse .dk.

Fonden følger alle anbefalinger, dog undtaget de anbefalinger, som er i modstrid med Fondens fundats.

2.3.1 Bestyrelsens kompetencer besluttes via de 4 udpegningsorganisationer i henhold til Fondens fundats.

2.5.1 Udpegningsperiode. Der er ingen fastlagt udpegningsperiode, da de 4 udpegningsorganisationer er ansvarlige for dette punkt. Bestyrelsens medlemmer er udpeget i henhold til fundatsen af de 4 bagvedliggende organisationer efter indstilling samt et 5. medlem, der er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen er erklæret uafhængig, og der er ikke fastlagt en udpegningsperiode, men bestyrelsens medlemmer udtræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75.

På Løvenholm Fondens hjemmeside www.lovenholm.dk under "Løvenholm Fonden" i bjælken til venstre kan findes en nærmere gennemgang af de 16 anbefalinger til God Fondsledelse.

 Bestyrelsen Til Ledelsesberetning 2016

Redegørelse for uddelingspolitik

Fondens uddelingsformål er beskrevet nedenfor.

Formål 1

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.