Årsberetning 2017

Ledelsesberetning

 

Fondens formål

Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning inden for jordbrugserhvervet, herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser vedligeholdes.

Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift - herunder jagt- og husudlejning.

Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af værdipapirer.

 

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på TDKK 8.942 og fondens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på TDKK 114.965.

Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK 4,1 mio. af fondens værdipapirbeholdning. I 2016 udgjorde kursreguleringen DKK 2,2 mio.

Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt.

I skovbruget har der været realiseret en træhugst som ligger lidt under den langsigtede planhugst. Den gennemsnitlige salgspris har været 11 % højere end i 2016. Dækningsbidraget fra hugsten opgjort pr. m3 har ligeledes været 9 % højere end i 2016. En del af prisstigningen skyldes en højere andel af løvtræskævler i forhold til året før, samt en mindre generel prisstigning i markedet, især foranlediget af en større efterspørgsel af konstruktionstræ til eksport til Østen.

Produktionen af juletræer er på ca. 700 stk. og der er alene tale om afvikling af den sidste rest fra tidligere plantninger. Pyntegrønt produktionen er større end året før, og prisniveauet er det samme som i 2016, en smule over 10-års gennemsnittet.

I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været lidt over gennemsnit og i sammenhæng med gode priser har omsætningen i landbruget været 47 % højere end i 2016. Hektarstøtten er blevet mindre, idet en 20-årig brakstøtte på 144.000 kr. nu er væk. Resultatet fra landbruget har derfor været tilfredsstillende.

 

Uddelinger

 

Formål 1:

Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget tilfredsstillende.

Fonden har uddelt til Skovskolens undervisningsaktiviteter (Eldrupgaard).

Fonden har uddelt til de lokale børnehaver i Auning og omegn (Dyrehavehuset).

Fonden har uddelt til Gl. Estrup Herregårdsmussets formidlingsaktiviteter (Mikkeldalshus).

Formål 2:

Der er i 2017 foretaget et større renoveringsarbejde i den gamle hestestald beliggende nedenfor slottet. Hestestalden anses som en del af slottets omgivelser. Fase 1 og 2 er næsten gennemført. Det vil sige bygningen er etableret færdig med renovering af sokkel, murene er renoverede, der er lagt helt ny tagkonstruktion på bygningen med rødt tegltag. Bygningen er delt op i 7 sektioner med bærende vægge på tværs mellem hver sektion.

Formål 3 og 4:

De øvrige vedtægtsmæssige uddelinger er placeret her i formål 3 og 4, og er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for Fondens stifter og flere familiemedlemmer.

Der er i årets løb uddelt DKK 4.805.917 (2016: DKK 3.714.264), der efter fondens formål er fordelt således:

 

2017

DKK

2016

DKK

Formål 1

 

 

Udlejning af lokaler til Skovskolens Uddannelsesvirksomhed

450.000

450.000

Løvenholm Prisen

25.000

25.000

Udlejning af lokaler til Børnepasningsområdet

75.000

75.000

Gl. Estrup Herregårdsmuseet – stemmeværk/stigbord

100.000

250.000

Udlejning Mikkeldalshus til Gl. Estrup Herregårdsmuseet

36.000

36.000

Debatbog om bæredygtig skovdrift

100.000

 

Databasen ”Skovbrugsviden”

50.000

 

Formål 1 i alt

836.000

836.000

 

 

 

Formål 2

 

 

Slottet

3.937.090

2.848.442

Omgivelser

20.969

20.969

Formål 2 i alt

3.960.043

2.869.411

 

 

 

Formål 3

 

 

Gravstedsvedligeholdelser

7.029

7.853

Berte Langvold - legat

1.000

1.000

Formål 3 i alt

8.029

8.853

 

 

 

Formål 4

 

 

Symposier

1.845

0

Formål 4 I alt

1.845

0

 

 

 

Uddelinger i alt

4.805.917

3.714.264

 

Strategi

Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm.

 

Redegørelse for god fondsledelse

Løvenholm Fonden er omfattet af ”Anbefalingerne for God Fondsledelse”, som er tilgængelige på Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Fonden følger alle anbefalinger, dog undtaget de anbefalinger, som er i modstrid med Fondens fundats. Herunder er de anbefalinger, som Løvenholm Fonden ikke følger uddybet:

2.3.1 Bestyrelsens kompetencer besluttes via de 4 udpegningsorganisationer i henhold til Fondens fundats.

De 4 medlemmer skal have en af følgende kompetencer/baggrunde:

->  Et forstkyndigt medlem med videnskabelig eller anden forskningsmæssig baggrund fra Det Biovidenskabelige Fakultet

->  Et landbrugskyndigt medlem med praktisk erfaring i landbrugsdrift

->  Et bankkyndigt medlem

->  En advokat med erhvervs- eller organisationsmæssig baggrund

2.5.1 Bestyrelsens medlemmer er udpeget i henhold til fundatsen af de 4 bagvedliggende organisationer efter indstilling samt et 5. medlem, der er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen er erklæret uafhængig, og der er ikke fastlagt en udpegningsperiode, men bestyrelsens medlemmer udtræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75.

På Løvenholm Fondens hjemmeside findes en nærmere gennemgang af de 16 anbefalinger til God Fondsledelse. URL-adressen er: /loevenholm-fonden/god-fondsledelse/2017.aspx

Bestyrelsens kompetencer 2017.jpg

Vedrørende aflønning af bestyrelsen og direktionen henvises til note 1.

 

Redegørelse for uddelingspolitik

Fondens uddelingsformål er beskrevet nedenfor.

Formål 1:

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Fonden og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2:

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3:

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slotspark, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4:

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedrørende støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

 

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Hugsten forventes at blive på niveau, som tidligere år. Vi forventer at hugge lidt mere, ældre løvtræ, i forhold til 2017, da vi stadig mangler at afvikle mange af de gamle bøge-overstandere i vores selvforyngelser. Priserne er stabile, med en lidt stigende tendens, især på de bedste effekttyper.

For juletræsproduktionen forventes en lidt større mængde i 2018, i forhold til 2017, men en lavere salgspris end i 2017. Dette skyldes, at produktionen udelukkende kommer fra opstart fra nye produktionsarealer.

Tilplantning af juletræsarealerne med nordmannsgran fortsætter som planlagt, med en årlig tilplantning på 5 - 7 ha. Vi forventer en produktion af pyntegrønt lidt under niveau for 2017, men med stabile priser.

I landbruget forventes en fornuftig afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter. Desuden vil arealet med økologiske gulerødder give et større dækningsbidrag end høst af vores normale økologiske afgrøder.

Hvad angår udlejningshusene, er der igangsat én enkelt lidt større renoveringsopgave. I øvrigt bliver der gennemført almindeligt vedligehold, især med fokus på vinduer og tagrensning.

For 2018 er der stadig administrationsaftaler med tilsyn og samarbejde med Rosenborg Skovdistrikt, Hvilsom Skov og Vosnæsgård Skovdistrikt på sammenlagt 900 ha. skov. Desuden er der igangværende mindre projektopgaver.

 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 

Opdateret 13-06-2018