Årsberetning 2018

Ledelsesberetning for regnskabsåret 2018

Fondens formål

Fondens hovedopgave er at støtte uddannelse og forskning inden for jordbrugserhvervet, herunder særligt skovbrug. Desuden skal det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser vedligeholdes.

Fondens erhvervsmæssige hovedaktivitet er land- og skovbrugsdrift - herunder jagt- og husudlejning. Fondens finansielle indtægter hidrører primært fra en beholdning af værdipapirer.

 

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på TDKK 3.771, og fondens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på TDKK 107.685.

Resultatet er væsentligt påvirket af en kursregulering på DKK -6,6 mio. af fondens værdipapirbeholdning. I 2017 udgjorde kursreguleringen DKK 4,1 mio.

Ved driften af fondens erhvervsmæssige virksomhed er de hidtidige principper for god landbrugs- og skovbrugsdrift fulgt.

I skovbruget har der været realiseret en træhugst som ligger lidt under den langsigtede planhugst. Den gennemsnitlige salgspris har været 1 % højere end i 2017. Dækningsbidraget fra hugsten opgjort pr. m3 har været 8 % højere end i 2017, grundet væsentligt lavere oparbejdningsomkostninger. En del af prisstigningen skyldes en højere andel af løvtræskævler i forhold til året før, samt en mindre generel prisstigning i markedet, især foranlediget af en større efterspørgsel af konstruktionstræ til eksport til Østen.

Produktionen af juletræer var på ca. 3.200 stk. og der var alene tale om første udtynding af kommende nye høstarealer. Pyntegrønt produktionen var større end året før, og prisniveauet var under niveauet i 2017, idet det var muligt at sælge grønt af væsentlig lavere kvalitet, til deraf lavere pris pga. mangel i markedet.

I landbruget, som drives økologisk, har udbytterne været over gennemsnit og i sammenhæng med gode priser har omsætningen i landbruget været 7 % højere end i 2017.

Vi var i 2018 i den gunstige situation, at vi kunne vande en stor del af vores marker, der ellers var meget udsatte for den lange og tørre sommer.

Hektarstøtten har været lidt højere end i 2017, idet der er udbetalt nogle støttebeløb i 2018, som har vedrørt tidligere år. Resultatet fra landbruget har været tilfredsstillende.

 

Uddelinger

Formål 1:

Fondens samarbejde med Københavns Universitet fungerer meget tilfredsstillende.

Fonden har uddelt til Skovskolens undervisningsaktiviteter (Eldrupgaard).

Fonden har uddelt til de lokale børnehaver i Auning og omegn (Dyrhavehuset).

Fonden har uddelt til Gl. Estrup Herregårdsmuseets formidlingsaktiviteter (Mikkeldalshus).

 

Formål 2:

Der arbejdes stadig i 2018 på det store projektbyggeri i den tidligere hestestald, beliggende nedenfor slottet. Hestestalden anses som en del af slottets omgivelser. Fase 1 og 2 er gennemført og indretningen i fase 3 er godt i gang. Det vil sige bygningen vil være klar til brug til sommeren 2019.

 

Formål 3 og 4:

De øvrige vedtægtsmæssige uddelinger er især omkostninger til gravstedsvedligeholdelse for Fondens stifter og flere familiemedlemmer.

Der er i årets løb uddelt DKK 3.509.423 (2017: DKK 4.805.917), der efter fondens formål er fordelt således:

 

 

2018

DKK

2017

DKK

Formål 1

 

 

Udlejning af lokaler til Skovskolens Uddannelsesvirksomhed

450.000

450.000

Løvenholm Prisen

25.000

25.000

Udlejning af lokaler til Børnepasningsområdet

75.000

75.000

Gl. Estrup Herregårdsmuseet

 

100.000

Udlejning Mikkeldalshus til Gl. Estrup Herregårdsmuseet

36.000

36.000

Debatbog om bæredygtig skovdrift

 

100.000

Databasen ”Skovbrugsviden”

 

50.000

Hjortevildtlauget

5.000

 

I alt

591.000

836.000

 

 

 

Formål 2

 

 

Slottets drift

2.812.007

3.937.090

Omgivelser

95.865

 

22.953

I alt

2.907.872

3.960.043

 

 

 

Formål 3

 

 

Gravstedsvedligeholdelser

6.826

7.029

Berte Langvold - legat

1.000

1.000

I alt

7.826

8.029

 

 

 

Formål 4

2.725

1.845

 

 

 

Uddelinger i alt

3.509.423

4.805.917

 

Strategi

Det er strategien at fastholde en god drift af land- og skovbrug på et højt fagligt niveau. Det er målsætningen gennem et godt afkast at kunne vedligeholde Løvenholm Slot og dets omgivelser på bedste vis, støtte aktiviteter både lokalt og på landsplan indenfor fondens formål samt fastholde en beskæftigelse for de mange dygtige medarbejdere på Løvenholm.

 

Redegørelse for god fondsledelse

Løvenholm Fonden er omfattet af ”Anbefalingerne for God Fondsledelse”, som er tilgængelige på Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Fonden følger alle anbefalinger, dog undtaget de anbefalinger, som er i modstrid med Fondens fundats. Herunder er de anbefalinger, som Fonden ikke følger uddybet:

2.3.1 Bestyrelsens kompetencer besluttes via de 4 udpegningsorganisationer i henhold til Fondens fundats.

  • Et forstkyndigt medlem med videnskabelig eller anden forskningsmæssig baggrund fra Det Biovidenskabelige Fakultet
  • Et landbrugskyndigt medlem med praktisk erfaring i landbrugsdrift
  • Et bankkyndigt medlem
  • En advokat med erhvervs- eller organisationsmæssig baggrund

2.5.1 Bestyrelsens medlemmer er udpeget i henhold til fundatsen af de 4 bagvedliggende organisationer efter indstilling samt et 5. medlem, der er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen er erklæret uafhængig, og der er ikke fastlagt en udpegningsperiode, men bestyrelsens medlemmer udtræder senest ved udgangen af det år, de fylder 75.

På Løvenholm Fondens hjemmeside findes en nærmere gennemgang af de 16 anbefalinger til God Fondsledelse. URL-adressen er: /loevenholm-fonden/god-fondsledelse/2018.aspx

Skema 2018 Bestyrelsen 

Redegørelse for uddelingspolitik

Fondens uddelingsformål er beskrevet nedenfor.

 

Formål 1

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

 

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Hugsten forventes at blive lidt større end i 2018. Vi forventer at hugge lidt mere, ældre nåletræ, samt opretholde den lidt større hugst af gammelt løvtræ.

For juletræsproduktionen forventes en øget mængde i 2019, i forhold til 2018, og der forventes en højere gennemsnitlig salgspris. Dette skyldes, at produktionen i de nye arealer er startet op i 2018 og der kan derfor forventes en øget andel af større træer i 2019.

Tilplantning af juletræsarealerne med nordmannsgran fortsætter som planlagt, med en årlig tilplantning på 6 -7 ha.

Vi forventer en produktion af pyntegrønt noget under niveau for 2018, men med stabile priser.

Produktionen vil igen i år blive præget af stor koglesætning, med deraf følgende reduktion af brugbare grene.

Jagt-og vildtforvaltningen drives igen i 2019 med fast vildtforvalter, der står for afviklingen af 3 store jagtarrangementer, samt afskydning af enkelte trofædyr.

Vildtforvalteren indgår i øvrigt i samarbejde med Rosenborg Jagtvæsen, samt undervisning af vildtplejeelever på Skovskolen.

I landbruget forventes en fornuftig afsætningssituation for økologiske planteavlsprodukter. Desuden giver arealet med økologiske gulerødder et større dækningsbidrag end høst af vores normale økologiske afgrøder.

Hvad angår udlejningshusene, er der ikke igangsat større renoveringsopgaver. I øvrigt bliver der gennemført almindeligt vedligehold.

Ombygning af den tidligere hestestald afsluttes.

For 2019 er der stadig administrationsaftaler med tilsyn og samarbejde med Rosenborg Skovdistrikt, Hvilsom Skov og Vosnæsgård Skovdistrikt på sammenlagt 900 ha. skov. Desuden er der igangværende mindre projektopgaver.

 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.